wtorek, 2024-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

Ogłoszenia regionalne


Warszawa, 22.01.2020r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 


dotyczy Zapytania ofertowego NR 20/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia 14 stycznia 2020r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 27.01 - 07.02.2020r.

 

Zamawiający w dniu 22.01.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Usługi Transportowe Marek Wojciechowski
 
ul. Stargardzka 43, 73-110 Sowno
 
nazwa i adres Wykonawcy
 
1353,00
łączna cena brutto

 

słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzyzłote brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWarszawa, dnia 14 stycznia 2020r.

Pobierz formularz ofertowy [DOCX] »
 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

sprzętu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu sprzętu na Obóz AR, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
– zapewnienie transportu sprzętu na Obóz AR.

1. Pojazd samochodowy (zwany dalej pojazdem) powinien być dostosowany do przewozu sprzętu.
2. Przejazd musi odbywać się sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem, spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), innych przepisach związanych z przewozem, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
3. Pojazd powinien posiadać odpowiednią kubaturę (minimum 17m3), by móc pomieścić przewożony sprzęt: wózki inwalidzkie, przeszkody do nauki techniki jazdy na wózkach, skrzynki z ciężarkami, obciążniki, przybory do ćwiczeń (m.in. kijki, taśmy, ringo), sprzęt pływacki, sprzęt sportowy do realizacji dyscyplin sportowych i gier zespołowych (m.in. piłki, bramki, pachołki), sprzęt do naprawy i konserwacji wózków, zaopatrzenie urologiczne oraz higieniczne, artykuły apteczne, materace przeciwodleżynowe, poduszki do wózków inwalidzkich, podnośnik rehabilitacyjny, pionizator, przystawki do wózka inwalidzkiego, krzesełka prysznicowe, materiały do realizacji części teoretycznej warsztatu, materiały szkoleniowe dla kadry oraz uczestników obozu, catering, woda itp.
4. Wykonawca powinien zapewnić załadunek, transport oraz rozładunek sprzętu określonego w ust. powyżej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy załadunek, przewóz oraz rozładunek sprzętu. Wykonawca na czas przewozu powinien zabezpieczyć sprzęt w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie.
6. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę kierowców, posiadających stosowne uprawnienia, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia na wykonywanie transportu rzeczy, jeżeli są one wymagane na podstawie przepisów prawa.
8. Wykonawca powinien zapewnić bezawaryjność pojazdu. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca powinien zapewnić na swój koszt pojazd zastępczy odpowiadający wymogom niniejszego Zapytania ofertowego.
9. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
10. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykonanie transportu będącego przedmiotem zamówienia, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą jego uzasadnione wątpliwości.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

1.   27.01.2020r., godz. 9.00
2.   07.02.2020r., godz. 10.00

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

1. 27.01.2020r., przewóz sprzętu na trasie Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin) - Mrzeżyno (Mrzeżyńskie Centrum Sportu, al. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno). Liczba kilometrów: 137.
2. 07.02.2020r., przewóz sprzętu na trasie Mrzeżyno (Mrzeżyńskie Centrum Sportu, al. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno) - Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin). Liczba kilometrów: 137.

VI. ILOŚĆ PRZEWOŻONEGO SPRZĘTU

Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość przewożonego sprzętu może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Ostateczną ilość przewożonego sprzętu Zamawiający potwierdzi każdorazowo na dzień przed planowanym transportem. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty za poszczególne usługi. Powyższe stanowi podstawę do zmiany Umowy, zgodnie z pkt XXII niniejszego Zapytania.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą,tj.:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
2. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
3. dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
6. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

VIII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przewożonego sprzętu oraz trasy, o czym poinformuje Wykonawcę na dzień przed planowanym transportem.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

X. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza się Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
 
Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.
 
XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie wymagań określonych w pkt II lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowych warunków, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
   4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
      4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do wszystkich Wykonawców.
      4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt XI niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
      4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
      4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.
      4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.
 
XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:
1.   cena brutto – 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę brutto.
 
XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 21.01.2020r. do godziny 23.59.
 
XVI. WYMAGANE DOKUMENTY
1.   W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (informacja odpowiadająca aktualnemuodpisowi z rejestru KRS, wydruk z CEiDG lub inne).
2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym.W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów w określonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.
 
XVII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl
 
XVIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Radosław Samborski, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon:516 803 288.
2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.
 
XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– braku odpowiedniej ilości sprzętu do przewozu,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.
 
XXII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– trasy przejazdu,
– ostatecznej ilości sprzętu,
– zasad płatności,
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XXIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XXIV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
 
XXV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowanana stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWarszawa, 14.11.2019r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019 z dnia 05.11.2019r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji I oraz Warsztat Aktywnej Rehabilitacji II, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 15.11 - 17.11.2019r.

 
 

Zamawiający w dniu 14.11.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ADSO Service Sosnowski Adam
ul. Przewiewna 24/1, 70-731 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
 
1290,54
łączna cena brutto

 

słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt 54/100 złotych brutto.
Warszawa, dnia 05 listopada 2019r.
 

Pobierz formularz ofertowy [DOCX] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAR/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

Sprzętu na I Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz II Warsztat Aktywnej Rehabilitacji  (zwanych dalej I Warsztatem  AR oraz II Warsztatem AR), organizowany w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowany na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu sprzętu na I Warsztat AR oraz II Warsztat AR, organizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

 II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
– zapewnienie transportu sprzętu na I Warsztat AR oraz II Warsztat AR.
 

 1. Pojazd samochodowy (zwany dalej pojazdem) powinien być dostosowany do przewozu sprzętu.
 2. Przejazd musi odbywać się sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem, spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), innych przepisach związanych z przewozem, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
 3. Pojazd powinien posiadać odpowiednią kubaturę (ok. 13m3), by móc pomieścić przewożony sprzęt: wózki inwalidzkie w ilości 7 sztuk, przeszkody do nauki techniki jazdy na wózku, skrzynki z ciężarkami, przybory do ćwiczeń (m.in. kijki, taśmy, ringo), sprzęt sportowy do realizacji dyscyplin sportowych i gier zespołowych (m.in. piłki, bramki, pachołki), sprzęt do naprawy i konserwacji wózków, zaopatrzenie urologiczne oraz higieniczne, artykuły apteczne, poduszki do wózków inwalidzkich, podnośnik rehabilitacyjny, materiały do realizacji części teoretycznej warsztatu, materiały szkoleniowe dla kadry oraz uczestników warsztatu, catering, woda itp. 
 4. Wykonawca powinien zapewnić załadunek, transport oraz rozładunek sprzętu określonego w ust. powyżej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy załadunek, przewóz oraz rozładunek sprzętu. Wykonawca na czas przewozu powinien zabezpieczyć sprzęt w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie.
 6. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę kierowców, posiadających stosowne uprawnienia, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia na wykonywanie transportu rzeczy, jeżeli są one wymagane na podstawie przepisów prawa.
 8. Wykonawca powinien zapewnić bezawaryjność pojazdu. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca powinien zapewnić na swój koszt pojazd zastępczy odpowiadający wymogom niniejszego Zapytania ofertowego.
 9. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 10. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykonanie transportu będącego przedmiotem zamówienia, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą jego uzasadnione wątpliwości.

 
III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą

 
IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 1. 15.11.2019r., godz. 12.00
 2. 17.11.2019r., godz. 17.00

 
V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

 1. 15.11.2019r., przewóz sprzętu na trasie Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin)- Mrzeżyno (Mrzeżyńskie Centrum Sportu, al. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno). Liczba kilometrów:137.
 2. 17.11.2019r., przewóz sprzętu na trasie Mrzeżyno (Mrzeżyńskie Centrum Sportu, al. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno) - Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin). Liczba kilometrów:137.

 
VI. ILOŚĆ PRZEWOŻONEGO SPRZĘTU

Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość przewożonego sprzętu może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Ostateczną ilość przewożonego sprzętu Zamawiający potwierdzi każdorazowo na dzień przed planowanym transportem. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty za poszczególne usługi. Powyższe stanowi podstawę do zmiany Umowy, zgodnie z pkt XXII niniejszego Zapytania.
 

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, tj.:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
 3. dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szansi niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 6. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.


VIII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przewożonego sprzętu oraz trasy, o czym poinformuje Wykonawcę na dzień przed planowanym transportem.
 

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

X. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
 

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza się Wykonawców:
1.   powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2.   którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3.   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4.   będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
 
Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

–    jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
–    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
–    zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
–    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–   Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie wymagań określonych w pkt II lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowych warunków, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do wszystkich Wykonawców.
4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt XI niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.
4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena brutto – 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę brutto.

 

XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 13.11.2019r. do godziny 23.59.
 

XVI. WYMAGANE DOKUMENTY
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
- oferta złożona na formularzu oferty,
- dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru KRS, wydruk z CEiDG lub inne).
2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów w określonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.
 

XVII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl
 

XVIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
 

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Radosław Samborski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 516 803 288.
2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.
 

XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–    braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
–    braku odpowiedniej ilości sprzętu do przewozu,
–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–    braku ofert,
–    braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
–    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.
 

XXII. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–    terminu realizacji umowy,
–    trasy przejazdu,
–    ostatecznej ilości sprzętu,
–    zasad płatności,
–    zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 

XXIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 

XXIV. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.
 

XXV. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 
 

Załączniki:
1. Formularz oferty.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Warszawa, 20.09.2019r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/zachodniopomorskie/2019 z dnia 12.09.2019r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 23.09 - 04.10.2019r.
 
 
Zamawiający w dniu 20.09.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Marek Wojciechowski Usługi Transportowe
Sowno, ul. Stargardzka 43, 73-110 Stargard
nazwa i adres Wykonawcy

2150,00
łączna cena brutto

 
słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiątzłotych brutto. 
Warszawa, dnia 12 września 2019r.
 

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

sprzętu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanegona podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu sprzętu na Obóz AR, organizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
– zapewnienie transportu sprzętu na Obóz AR.
 

 1. Pojazd samochodowy (zwany dalej pojazdem) powinien być dostosowany do przewozu sprzętu.
 2. Przejazd musi odbywać się sprawnym, dopuszczonym do ruchu pojazdem, spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108, poz.908 z późn. zm.), innych przepisach związanych z przewozem, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
 3. Pojazd powinien posiadać odpowiednią kubaturę (minimum 13m3), by móc pomieścić przewożony sprzęt: wózki inwalidzkie w ilości 10 sztuk, przeszkody do nauki techniki jazdy na wózkach, skrzynki z ciężarkami, obciążniki, przyrządy do ćwiczeń, sprzęt pływacki, sprzęt sportowy do realizacji dyscyplin sportowych i gier zespołowych, sprzęt do naprawy i konserwacji wózków, zaopatrzenie urologiczne oraz higieniczne, artykuły apteczne, materace przeciwodleżynowe, poduszki do wózków inwalidzkich, podnośnik rehabilitacyjny, krzesełka prysznicowe, materiały do realizacji części teoretycznej warsztatu, materiały szkoleniowe dla kadry oraz uczestników obozu, catering, woda itp. 
 4. Wykonawca powinien zapewnić załadunek, transport oraz rozładunek sprzętu określonego w ust. powyżej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy załadunek, przewóz oraz rozładunek sprzętu. Wykonawca na czas przewozu powinien zabezpieczyć sprzęt w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie.
 6. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę kierowców, posiadających stosowne uprawnienia, niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia na wykonywanie transportu rzeczy, jeżeli są one wymagane na podstawie przepisów prawa.
 8. Wykonawca powinien zapewnić bezawaryjność pojazdu. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca powinien zapewnić na swój koszt pojazd zastępczy odpowiadający wymogom niniejszego Zapytania ofertowego.
 9. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 10. Zamawiający może nie wyrazić zgody na wykonanie transportu będącego przedmiotem zamówienia, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą jego uzasadnione wątpliwości.

 

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
 

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
 1. 23.09.2019r., godz: 8.00
 2. 04.10.2019r., godz: 11.00

 

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
 1. 23.09.2019r., przewóz sprzętu na trasie Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin)- Kołobrzeg (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg). Liczba kilometrów:153.
 2. 04.10.2019r., przewóz sprzętu na trasie Kołobrzeg (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg) - Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin). Liczba kilometrów:153.

 

VI. ILOŚĆ PRZEWOŻONEGO SPRZĘTU

Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość przewożonego sprzętu może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Ostateczną ilość przewożonego sprzętu Zamawiający potwierdzi każdorazowo na dzień przed planowanym transportem. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty za poszczególne usługi. Powyższe stanowi podstawę do zmiany Umowy, zgodnie z pkt XXII niniejszego Zapytania.
 
 
 
 

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, tj.:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia,
 3. dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,
 4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szansi niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 6. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

 

VIII. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przewożonego sprzętu oraz trasy, o czym poinformuje Wykonawcę na dzień przed planowanym transportem.
 

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

X. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
 

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza się Wykonawców:
1.   powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2.   którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3.   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4.   będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
 
Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.
 

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

–    jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
–    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
–    zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
–    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–    Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie wymagań określonych w pkt II lub wykazania przez Wykonawcę spełnienia przedmiotowych warunków, poprzez przedłożenie stosownych dowodów. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.   Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.
3.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
4.   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:
      4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do ich reprezentowania. Wykonawcy załączają do oferty podpisane przez wszystkie podmioty pełnomocnictwo zawierające: oznaczenie niniejszego Zapytania ofertowego, oznaczenie wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
      4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przepisy i wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się do wszystkich Wykonawców.
      4.3. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną o udzielenie zamówienia wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu na podstawie pkt XI niniejszego Zapytania ofertowego. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę podpisuje odrębnie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
      4.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
      4.5. W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymaga się, aby w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich spełniał wszystkie warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Dopuszcza się możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu pozostałych wykonawców wspólnie składających ofertę.
      4.6. Każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w związku ze złożeniem oferty w ramach niniejszego Zapytania ofertowego oraz za należyte wykonanie umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawców jako najkorzystniejszej.
 

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VII w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena brutto – 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę brutto.
 

XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 19.09.2019r. do godziny 23.59.
 

XVI. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:

–    oferta złożona na formularzu oferty,
–    dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru KRS, wydruk z CEiDG lub inne).

 1. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.
 

XVII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl


XVIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMIORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

 1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Radosław Samborski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 516 803 288.

 1. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.
XIX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–    braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
–    braku odpowiedniej ilości sprzętu do przewozu,
–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–    braku ofert,
–    braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
–    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXII. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–    terminu realizacji umowy,
–    trasy przejazdu,
–    ostatecznej ilości sprzętu,
–    zasad płatności,
–    zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIV. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

XXV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
 3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
 4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 
Załączniki:
1. Formularz oferty.     
                                                                                          Szczecin, 28.06.2019r.

  
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
 
dotyczy zapewnienia transportu dla uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji
w ramach projektu pt. "Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. 
Termin realizacji usługi 04.07.2019r., miejsce Kołobrzeg - Szczecin - Pyrzyce.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Mewa Bus Jerzy Marek Olech
łączna cena 1400 zł brutto
 


Szczecin, 25.06.2019r.

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »

 

Zamawiający:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19 , 02-574 Warszawa,
tel. 22 651 88 03


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizująca projekt „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” zwraca się z zapytaniem o wycenę usługi transportowej dla 3 osób niepełnosprawnych z opiekunami będących uczestnikami Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji. Biorąc pod uwagę, że osoby te poruszają się na wózku inwalidzkim, konieczne jest aby transport odbywał się samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadający platformę do wjazdu.

Termin i zakres realizacji usługi:
04.07.2019 godz. 13.00

Trasa:
Kołobrzeg (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg) – Szczecin (ul. Księcia Warcisława 25B, 71-667 Szczecin) – Szczecin (ul. Legnicka 1, 70-134 Szczecin) – Pyrzyce (ul. Słoneczna 1A, 74-200 Pyrzyce)

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej.
Ofertę proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.06.2019r. do godziny 12.00.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Warszawa, 20.02.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapewnienia transportu sprzętu rehabilitacyjno-sportowego oraz wózków inwalidzkich na Warsztat AR w ramach projektu pt. "Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”. 
Termin realizacji usługi 25.02.2019r. i 08.03.2019r., miejsce Szczecin-Mrzeżyno-Szczecin.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Usługi Transportowe Marek Wojciechowski
łączna cena brutto 2152,50 zł brutto.Szczecin, 13.02.2019 r.

Pobierz załącznik do zapytania ofertowego [DOC] »


Zamawiający:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19 , 02-574 Warszawa,  tel. 22 651 88 03
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizująca projekt
„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizująca projekt „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” zwraca się z zapytaniem o cenę usługi transportowej sprzętu rehabilitacyjno-sportowego oraz wózków inwalidzkich na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, a także pomoc w zapakowaniu oraz rozładunku sprzętu oraz wózków. Biorąc pod uwagę ilość sprzętu do przewiezienia potrzebne będzie auto o kubaturze przestrzeni ładunkowej ok 13 m3.

Termin i zakres realizacji usługi: 

1. 25.02.2019 godz. 09.00

 
Trasa:
Szczecin (Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin) - Szczecin (Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin) -
Mrzeżyno(Mrzeżyńskie Centrum Sportu, ul. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno)

2. 08.03.2019 godz. 10.00

 
Trasa:
Mrzeżyno (Mrzeżyńskie Centrum Sportu, ul. Tysiąclecia 32A, 72-330 Mrzeżyno) - Szczecin (Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin) -
Szczecin(Biuro Regionalne FAR, ul. Łucznicza 64, pokój 16, 71-472 Szczecin)
 
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej.
Ofertę proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.02.2019r. do godziny 23:59.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Warszawa, 24.09.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Rozeznania rynku z dnia 21.09.2018r. na zakup opatrunków i leków w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja  społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” .
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Apteka w Warszewie
ul. Duńska 66
71-795 Szczecin

łączna cena brutto 504,04 złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szczecin, 21.09.2018r.

Pobierz zapytanie  [PDF] »


 

Zamawiający: 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19 , 02-574 Warszawa, 
tel. 22 651 88 03

 
ROZEZNANIE RYNKU
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizująca projekt „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” zwraca się z zapytaniem o cenę zakupu opatrunków i leków przedstawionych w tabeli z możliwością ich dostawy lub odbioru na terenie Szczecina do dnia 24.09.2018 r.:


Lp.nazwa lekuilośćcena 
 
1Apap Extra, (500 mg + 65 mg), tabletki powlekane, 10 szt.1  
2Theraflu Extra GRIP, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 14 saszetek1  
3Naproxen Hasco, 100mg/g (10%), żel 50g1  
4Dulcobis, 5mg, tabletki dojelitowe 20szt.1  
5Pyralgina 500mg, tabletki 6szt.1  
6Tran na odporność, kapsułki, 60 szt.1  
7Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, rozmiar L, 100 szt.2  
8Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, rozmiar M, 100 szt.2  
9Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, rozmiar S, 100 szt.2  
10Medyczny spray chłodzący, zamrażacz - sztuczny lód 400ml ICEMIX2  
11sól fizjologiczna, ampułki 10 ml. 5 szt.10  
12Manusan, 4%, płyn, 500 ml, z dozownikiem1  
13Aspirin C (tabletki musujące) 400mg, 10szt.1  
14Skinsept Pur, płyn do odkażania skóry 350ml1  
15Strzykawka jednorazowego użytku, 20 ml, (Dickinson)10  
16Suprasorb P 10x10cm, opatrunek nieprzylepny4  
17Podkłady na łóżko, jednorazowe 60cm x 90cm, 30 szt.1  
18INCIDIN LIQUID SPRAY, płyn do dezynfekcji sprzętu i małych powierzchni1  
19Aquacel Ag + extra opatrunek, 10x101  
20Stoperan 2mg, kapsułki twarde 8szt.1  
 
Termin składania ofert wyznaczono do dnia24.09.2018r. do godziny 12.00.
Oferty proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dostawa lub odbiór opatrunków i leków  na terenie Szczecina do dnia 24.09.2018r. do godziny 17.00.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Warszawa dn. 14.03.2017r.
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Trening Umiejętności Społecznych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.03.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 85/6, 70-437 Szczecin
 
Łączna kwota brutto: 1280,00 zł.


Warszawa dn. 10.03.2017r.

 
  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Trening Umiejętności Społecznych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 03.03.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 85/6, 70-437 Szczecin
 
Łączna kwota brutto: 2 080,00 zł.


Szczecin, 07.03.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie w formie indywidualnej.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkich.

Oczekiwany termin Szkolenia:  marzec 2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.03.2017r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 03.03.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie w formie grupowej dla 2 osób. 

Dwie osoby niepełnosprawne - osoby chodzące.

Oczekiwany termin Szkolenia:  marzec 2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.03.2017r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 27.02.2017r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu "Tworzenie baz danych - Excel", w ramach rozpoznania cenowego z dn. 20.02.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM”: ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra.
 
Łączna kwota brutto: 1293,96zł.


Szczecin, 20.02.2017r.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Szkolenie z zakresu tworzenia baz danych - Excel

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Mrzeżyn (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: marzec 2017r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Mrzeżyn
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.02.2017r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 07.02.2017r.
 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Bazy danych z wykorzystywaniem oprogramowania MS Office (Excel), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 27.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
 
Łączna kwota brutto: 849,00 zł.


Warszawa dn. 30.01.2017r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Przedłużanie i zagęszczanie rzęs, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 23.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski, ul. Wilków Morskich 5/2

Łączna kwota brutto: 700,00 zł.


Warszawa dn. 27.01.2017r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Specjalista do spraw rekrutacji i analizy rynku pracy, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 19.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:

Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości, Al. Niepodległości 18/404, 70-412 Szczecin
 
Łączna kwota brutto: 700,00 zł.


Szczecin, 27.01.2017r. 
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Bazy danych z wykorzystywaniem oprogramowania MS Office (Excel)

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Kozielic (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Oczekiwany termin Szkolenia: 02.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Kozielice, gmina Golczewo
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
.         Liczbę godzin szkoleniowych
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
.         Wstępny program

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 03.02.2017r. do godz. 09:00.

O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 24.01.2017r.
 

  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Projektowanie stron internetowych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 17.01.2017r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin.
 
Łączna kwota brutto: 1199,00 zł.

 


Szczecin, 23.01.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Przedłużanie i zagęszczanie rzęs

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 02.2017r.
Miejsce Szkolenia:Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.01.2017r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 19.01.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Specjalista do spraw rekrutacji i analizy rynku pracy

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się samodzielnie.

Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń, luty 2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00, weekendy
Miejsce Szkolenia: Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26.01.2017r. do godz. 09:00.
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 17.01.2017r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Projektowanie stron internetowych

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Stargardu (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 10:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: styczeń, luty 2017r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Stargard
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.01.2017r. do godz. 09:00.
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową


Warszawa dn. 19.12.2016r.

   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Bazy danych z wykorzystywaniem oprogramowania MS Office (Excel), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.12.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 
Łączna kwota brutto: 1150,00 zł.


 

Warszawa dn. 15.12.2016r.

  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Grafika komputerowa - Illustrator i Photoshop w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.12.2016r.dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 
Łączna kwota brutto: 1249,50 zł.


Warszawa dn. 14.12.2016r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Projektowanie grafiki komputerowej - Illustrator i Photoshop, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 06.12.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 
Łączna kwota brutto: 1099,50 zł.


Warszawa dn. 13.12.2016r.

 
 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 02.12.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AMIGO Spółka z o.o.: ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin
Łączna kwota brutto: 1750,00 zł.


Warszawa dn. 13.12.2016r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Wprowadzenie do pełnej księgowości, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 05.12.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tax Deal Beata Kuśmierek, ul. Spółdzielców 18A/1, 72-006 Mierzyn.
Łączna kwota brutto: 1 100,00 zł.


Warszawa dn. 09.12.2016r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Podstawy obsługi komputera z elementami obsługi pakietu MS Office, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 01.12.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tax Deal Beata Kuśmierek, ul. Spółdzielców 18A/1, 72-006 Mierzyn
Łączna kwota brutto: 2150,00 zł.


Szczecin, 08.12.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Bazy danych z wykorzystywaniem oprogramowania MS Office (Excel)

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie miasta Połczyn-Zdrój (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Oczekiwany termin Szkolenia: 01.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Połczyn-Zdrój
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

.         Liczbę godzin szkoleniowych
.         Cenę brutto za godzinę Szkolenia
.         Cenę brutto za całość Szkolenia
.         Wstępny program
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.12.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 06.12.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Grafika komputerowa - Illustrator i Photoshop

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Żydowa (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).
 
Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r., 01.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Żydowo
 
 Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.12.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 06.12.2016r.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Projektowanie grafiki komputerowej - Illustrator i Photoshop

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

 Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie miasta Kołobrzeg (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).
 
Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r., 01.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
 Miejsce Szkolenia: Kołobrzeg
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.12.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 05.12.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Wprowadzenie do pełnej księgowości.
Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Szczecina.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r., 01.2017r.
Miejsce Szkolenia:Szczecin
 
 Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.12.2016r. do godz. 09:00.
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 02.12.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Uczestnikiem szkolenia będzie jedna osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. W celu przeprowadzenia szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B dla powyższej osoby, niezbędne jest prowadzenie części praktycznej szkolenia przy użyciu dostosowanego auta z automatyczną skrzynią biegu, ręcznym sterowaniem gazu i hamulca.

Oczekiwany termin Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r., 01,02.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.12.2016r. do godz. 09:00.
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 01.12.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Podstawy obsługi komputera z elementami obsługi pakietu MS Office.

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby. 
 Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej w Redostowie (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r., 01.2017r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Redostowo
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.12.2016r. do godz. 09:00.
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 01.12.2016r.

 
 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Obsługa pakietu MS Office - EXCEL, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 22.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
 
Łączna kwota brutto: 1275,00 zł.


Warszawa dn. 01.12.2016r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs języka angielskiego, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 24.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
One Remigiusz Fidziukiewicz British School Oddział w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 42, 70-475 Szczecin

Łączna kwota brutto: 1298,00zł.


Szczecin, 24.11.2016r.

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs języka angielskiego

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, osoby chodzącej, mieszkającej na terenie Szczecina.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-14:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 12.2016r.,01.2017r.
Miejsce Szkolenia:Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.12.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 22.11.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Obsługa pakietu MS Office - EXCEL

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Gryfina (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00, weekendy
Oczekiwany termin Szkolenia: listopad, grudzień 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Gryfino
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:


 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29.11.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 17.11.2016r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Stylizacja paznokci, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski, ul. Wilków Morskich 5/2

Łączna kwota brutto: 1400,00 zł.


Warszawa dn. 14.11.2016r.

   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Nauka i Doskonalenie Jazdy R. Świętoń, ul. Zwycięstwa 186, 75-611 Koszalin
 
Łączna kwota brutto: 1400,00zł.


Warszawa dn. 14.11.2016r.

  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Spedycja i transport, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 04.11.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Kariery Zawodowej, ul. Szkolna 2/2u, 78-400 Szczecinek
 
Łączna kwota brutto: 1350,00zł.


Szczecin, 08.11.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Stylizacja paznokci

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 11-12.2016r.
Miejsce Szkolenia:Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.11.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 04.11.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Spedycja i transport

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, która porusza się o kulach. Beneficjent jest  w stanie dojeżdżać do siedziby firmy szkoleniowej.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: siedziba firmy szkoleniowej lub miejsce zamieszkania BO - Międzybórz
 
 Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.11.2016r. do godz. 10:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 04.11.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. W celu przeprowadzenia szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B dla powyższej osoby, niezbędne jest prowadzenie części praktycznej szkolenia przy użyciu dostosowanego auta z automatyczną skrzynią biegu, ręcznym sterowaniem gazu i hamulca.
 
Oczekiwany termin Szkolenia: 11.2016r. - 02.2017r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: teren miasta Koszalin

 Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.11.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 19.10.2016r.

  
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Obsługa programu GASTRO SZEF, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 11.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 
Łączna kwota brutto: 1200,00 zł.

Warszawa dn. 14.10.2016r.

   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Obsługa pakietu MS Office (MS Word, Excel) z elementami wprowadzania danych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM”: ul. Wyszyńskiego 117/10, 65-536 Zielona Góra.
 
Łączna kwota brutto: 1294,86zł.


Warszawa dn. 14.10.2016r.

   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Operator wprowadzania danych z wykorzystaniem oprogramowania MS Office (MS Word, Excel), w ramach rozpoznania cenowego z dn. 07.10.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 
Łączna kwota brutto: 1200,00 zł.


Szczecin, 11.10.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Obsługa programu GASTRO SZEF

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie misasta Kołobrzeg (szkolenie z dojazdem do miejsca wskazanego przez Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: październik, listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Kołobrzeg
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:


 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.10.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 07.10.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Obsługa pakietu MS Office (MS Word, Excel) z elementami wprowadzania danych

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Wolina (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: październik, listopad 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Wolin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:


 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.10.2016r. do godz. 10:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 07.10.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Operator wprowadzania danych z wykorzystaniem oprogramowania MS Office (MS Word, Excel)

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Karlina (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: październik 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Karlino
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:


 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p l do dnia 14.10.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

 

Warszawa dn. 16.09.2016r.

  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Obsługa pakietu MS Office (MS Word, Excel) z elementami wprowadzania danych, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 08.09.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 Łączna kwota brutto: 1200,00 zł.


Szczecin, 08.09.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Obsługa pakietu MS Office (MS Word, Excel) z elementami wprowadzania danych

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.

Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Karlina (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: wrzesień, październik 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Karlino
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.09.2016r. do godz. 10:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowooraz poprzez stronę internetową.

Warszawa dn. 02.08.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Asystent do spraw księgowości, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 26.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Tax Deal Beata Kuśmierek, ul. Spółdzielców 18A/1, 72-006 Mierzyn.
Łączna kwota brutto: 2485,00 zł.


Warszawa dn. 28.07.2016r.

    
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 22.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Nauka i Doskonalenie Jazdy R. Świętoń, ul. Zwycięstwa 186, 75-611 Koszalin;

Łączna kwota brutto: 1400,00 zł.


Szczecin, 26.07.2016r.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Asystent do spraw księgowości.


Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Szczecina.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 08:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: 08-09.2016r.
Miejsce Szkolenia: Szczecin i okolice
 
 Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program: 

Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.08.2016r. do godz. 09:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 25.07.2016r.

  
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 19.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AMIGO Spółka z o.o.: ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin

Łączna kwota brutto: 1700,00 zł.


Warszawa dn. 22.07.2016r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Obsługa urządzeń i oprogramowania biurowego, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 18.07.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin.
 
Łączna kwota brutto: 1176,00 zł.


Szczecin, 22.07.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B.
 
Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Uczestnikiem szkolenia będzie osoba niepełnosprawna poruszająca się przy pomocy kuli ortopedycznych. W celu przeprowadzenia szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B dla powyższej osoby, niezbędne jest prowadzenie części praktycznej szkolenia przy użyciu dostosowanego auta z automatyczną skrzynią biegu, ręcznym sterowaniem gazu i hamulca.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: -
Oczekiwany termin Szkolenia: 07-11.2016r.
Miejsce Szkolenia: Koszalin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.07.2016r. do godz. 09:00.

 O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Szczecin, 19.07.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Uczestnikiem szkolenia będzie jedna osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. W celu przeprowadzenia szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B dla powyższej osoby, niezbędne jest prowadzenie części praktycznej szkolenia przy użyciu dostosowanego auta z automatyczną skrzynią biegu, ręcznym sterowaniem gazu i hamulca.

Oczekiwany termin Szkolenia: 08-11.2016r.
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 09:00-18:00
Miejsce Szkolenia: Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.07.2016r. do godz. 10:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Szczecin, 18.07.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Obsługa urządzeń i oprogramowania biurowego.

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby.
 
Szkolenie dla jednej osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, mieszkającej na terenie Szczecina (szkolenie z dojazdem do miejsca zamieszkania Beneficjenta).

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 10:00-18:00
Oczekiwany termin Szkolenia: sierpień 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Szczecin
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:

 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
 Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 22.07.2016r. do godz. 10:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

 


Warszawa dn. 04.07.2016r.

   
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Podstawy obsługi komputera i Internetu, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 28.06.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Instytut Edukacji Komputerowej: ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
Łączna kwota brutto: 2100,00 zł.
 


Szczecin, 28.06.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Podstawy obsługi komputera i Internetu.

Szkolenie w formie grupowej dla 2 osób.
 
Uczestnikami będą: Dwie osoby niepełnosprawne (jedna osoba poruszająca się na wózku oraz jedna osoba chodząca), zamieszkujące na terenie Darłowa.

Dyspozycyjność Uczestnika/czki: w godz. 10:00-20:00
Oczekiwany termin Szkolenia: lipiec, sierpień 2016r.
Miejsce Szkolenia: miejsce zamieszkania BO - Darłowo
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Podmioty zainteresowane realizacją kursu/szkolenia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 04.07.2016r. do godz. 11:00.
 
 O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.


Warszawa dn. 22.06.2016r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia/kursu Kurs prawa jazdy kat. B, w ramach rozpoznania cenowego z dn. 14.06.2016r. dla uczestnika zadania publicznego zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
KOSMOS Piotr Kosmowski: ul. Brzezińska 23M, 03-075 Warszawa;
Łączna kwota brutto: 1800,00 zł.Szczecin, 14.06.2016r.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizująca projekt: „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, skierowany do osób niepełnosprawnych, finansowany ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, poszukuje firmy, która zrealizuje szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B

Szkolenie w formie indywidualnej dla 1 osoby
 
Uczestniczką będzie: Uczestniczka posiada niepełnosprawność związaną z wadą rozwojową kończyn, polegającą na ich niedorozwoju - fokomelia. Beneficjentka porusza się na wózku inwalidzkim aktywnym z napędem na jedną rękę w związku z czym zajęcia praktyczne przeprowadzane powinny być w samochodzie indywidualnie dostosowanym z: automatyczną skrzynią biegu, ręcznym sterowaniem gazu i hamulca, odpowiednim umiejscowieniem w kierownicy kierunkowskazu oraz świateł.
 
Dyspozycyjność Uczestnika/czki: 8:00-20:00,
Oczekiwany termin Szkolenia: czerwiec, lipiec, sierpień 2016r.
Miejsce Szkolenia: Warszawa
 
 
Bardzo proszę o przesłanie oferty cenowej, zawierającej:
 • Liczbę  godzin szkoleniowych: 
 • Cenę brutto za godzinę Szkolenia:
 • Cenę brutto za całość Szkolenia:
 • Wstępny program:
 
Niniejsze zapytanie w przedmiocie rozpoznania cenowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 20.06.2016r. do godz. 12:00.
 
O decyzji w sprawie wyboru oferty poinformujemy e-mailowo oraz poprzez stronę internetową.

Kontakt – woj. zachodniopomorskie
 

Osoba kontaktowa


Iza Bartoszewska
tel. kom.: 509 447 063 
mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »