wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

STATUT Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie


 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97), 
fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie, 
zwanej dalej „Fundacją”.ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 1

Fundacja nosi nazwę: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych
    i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.ROZDZIAŁ II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 6

Celem działalności Fundacji jest zwiększenie indywidualnej i społecznej niezależności oraz poprawa
jakości życia osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością
ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim (w tym poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych),
poprzez przygotowanie do pełnienia ról społecznych związanych z edukacją, aktywnością zawodową,
życiem rodzinnym oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.

§ 7

Fundacja realizuje powyższy cel poprzez prowadzenie i rozwijanie kompleksowego programu aktywizacji
społeczno-zawodowej, obejmującego następujące działania:
– dotarcie do osoby z niepełnosprawnością w jak najszybszym okresie po doznaniu niepełnosprawności,
   prowadzenie działań wspierających bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub pobytu
   osoby z niepełnosprawnością,
– udzielanie wsparcia o charakterze psychospołecznym, prowadzenie poradnictwa dotyczącego różnych
   aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz działań rzeczniczych i pomocy
   w sprawach urzędowych,
– objęcie wsparciem osób z najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością oraz organizacja
   i rozwijanie lokalnych grup wsparcia,
– oddziaływanie na motywację, poziom zaangażowania uczestników/czek programu oraz efektywność
   prowadzonych działań poprzez wprowadzenie pozytywnego wzorca osoby z niepełnosprawnością
   w postaci instruktorów/ek Aktywnej Rehabilitacji, osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
   rekrutujących się spośród uczestników/czek programu, którzy osiągnęli pełną niezależność
   oraz wysoki poziom funkcjonowania społecznego,
– organizacja obozów Aktywnej Rehabilitacji tworzących unikalne środowisko do przezwyciężania
   psychologicznych i emocjonalnych barier w procesie aktywizacji, zwiększania poziomu ogólnej
   sprawności, nauki umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem, zdobycia wiedzy
   dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
   oraz rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych,
– wykorzystanie sportu i różnych form aktywności fizycznej jako skutecznego narzędzia do zwiększania
   poziomu ogólnej sprawności oraz rozwijania kompetencji indywidualnych i psychospołecznych
   wspomagających proces aktywizacji osób z niepełnosprawnością, wspieranie
   i upowszechnianie kultury fizycznej,
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz edukacji prawno-obywatelskiej, pozwalających
   uczestnikom/czkom programu na zdobycie informacji i wiedzy umożliwiających utrzymanie
   dobrej kondycji zdrowotnej oraz korzystanie z instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form
   pomocy, w szczególności tych adresowanych do osób z niepełnosprawnością,
– prowadzenie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z wykorzystaniem różnych
   instrumentów, jak poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej,
   szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, praktyki zawodowe, staże zawodowe,
   wprowadzenie na stanowisko pracy i wsparcie w miejscu pracy, adaptacja stanowiska
   pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w tym realizacja wymienionych form
   aktywizacji zawodowej zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego, ze szczególnym
   uwzględnieniem otwartego rynku pracy,
– eksperckie poradnictwo dotyczące wyboru, dostosowania oraz użytkowania wyrobów medycznych,
   sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów, urządzeń i technologii asystująco-kompensacyjnych
   oraz pomoc w zaopatrywaniu w tego rodzaju zaopatrzenie,
– zadania zmierzające do zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnością do dóbr
   i usług, w tym dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz cyfrowej, w ścisłej współpracy
   z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w szczególności podmiotami zajmującymi się
   dostarczaniem kluczowych usług dla zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnością
   w obszarze ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, edukacji, aktywizacji zawodowej
   i rynku pracy oraz transportu,
– inicjowanie oraz realizacja przedsięwzięć o charakterze informacyjno-promocyjnym mających
   na celu zwiększenie obecności problematyki osób z niepełnosprawnością w przestrzeni
   społecznej, kształtowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością wolnych od stereotypów
   i opartych na równouprawnieniu oraz tworzenie presji i sprzyjających warunków do rozwiązywania
   zagadnień istotnych z perspektywy włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością,
– wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.
 

§ 8

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne)
i inne placówki.

§ 9

1. W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji
    państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi
    i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje
    na podstawie umowy.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność
    pożytku publicznego.


Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących
zadań publicznych:
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt 14) ustawy
   z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4 ust. 1
   pkt 15) w/w ustawy,
– działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
   w zakresie określonym w pkt 1-32a – wg art. 4 ust. 1 pkt 33) w/w ustawy.


Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących
zadań publicznych:
– działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt 3) w/w ustawy,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt 7) w/w ustawy,
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
   zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt 8) w/w ustawy,
– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wg art. 4 ust. 1 pkt 17) w/w ustawy,
– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
   i za granicą – wg art. 4 ust. 1 pkt 24) w/w ustawy,
– promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt 27) w/w ustawy,
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
   oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – wg art. 4 ust. 1 pkt 1) w/w ustawy,
– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
   społeczeństwa – wg art. 4 ust. 1 pkt 1b) w/w ustawy,
– ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – wg art. 4 ust. 1 pkt 5) w/w ustawy.

 


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI


§ 10

1. Początkowy majątek Fundacji stanowi 400.000 (czterysta tysięcy złotych)
    oraz 200 (dwieście) dolarów USA.
2. Fundacja czerpać będzie również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, zapisów
    lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą.
3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe,
    nieruchomości i mienie ruchome.
4. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego nie mogą
    przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów bezpośrednich i zapewnienia
    ciągłości tej działalności.
 

§ 11

1. Majątek Fundacji przeznacza się na fundusze: zakładowy i obrotowy.
2. Fundatorzy przeznaczają:
    a) na fundusz zakładowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA),
    b) na fundusz obrotowy kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych i 100 $ (sto dolarów USA).
3. Zarząd Fundacji stosownie do możliwości może podwyższyć wysokość funduszu zakładowego.
4. Fundusz zakładowy przechowywany jest w Powszechnej Kasie Oszczędności lub innym banku,
    będącym jednostką gospodarki uspołecznionej z tym, że odsetki od tego przeznacza się
    na fundusz obrotowy.
5. Fundusz obrotowy przeznaczony jest na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją
    zadań określonych w § 6 i 7.
 

§ 12

Fundacji zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
   do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
– wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów
   lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
   w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
   członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 


ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI


§ 13

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie
    z obowiązującym stanem prawnym.
3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw,
    o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.

§ 14

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym prezesa i jego zastępcy.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób tj. z fundatorów oraz osoby
    przez fundatorów wyznaczonej.
3. O potrzebie zwiększenia składu Zarządu oraz zmiany niektórych jego członków stanowi,
    zwykłą większością głosów w obecności minimum 3/4 członków, urzędujący Zarząd.
4. Członka Zarządu może odwołać Rada Fundacji w sytuacji, gdy:
    – z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co stwierdza
       odpowiednie orzeczenie lekarskie,
    – został skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego,
    – wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał
       lub stwierdza orzeczenie sądu.

§ 15

1. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego działalnością.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prezes bądź jego zastępca
    oraz protokolant.
5. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członków określa regulamin
    uchwalony przez Zarząd.

§ 16

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz
    ich podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz zawiera z nim
    umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę do tego celu ustanowiony.
    Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy czynnościach wobec pozostałych
    członków Zarządu Fundacji.

§ 17

Do obowiązków Zarządu Fundacji w szczególności należy:
– zarządzanie majątkiem Fundacji,
– planowanie i wykonywanie zadań wynikających z celów Fundacji,
– podejmowanie działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji, w tym tworzenie
   zakładów gospodarczych,
– propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji
   oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji,
– przyjmowanie spadków, zapisów i darowizn,
– planowanie wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji,
– opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego
   za rok ubiegły,
– tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek,
– opracowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
– ustalenie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji,
– składanie Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdań z działalności
   Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania środków finansowych i innych zasobów Fundacji,
   po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V
RADA FUNDACJI


§ 18

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji.
    Kadencja Rady trwa 6 lat i upływa z chwilą przyjęcia sprawozdania finansowego
    za ostatni rok kadencji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 osób powoływanych przez:
    – Ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego,
    – Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
    – Ministra właściwego do spraw sportu.

Jeżeli organ upoważniony do powołania członka Rady nie dokona tego w terminie 30 dni od dnia
powiadomienia go listem poleconym przez Prezesa Zarządu lub pozostałych członków Rady
o wygaśnięciu członkostwa w Radzie lub rezygnacji członka Rady albo upływie kadencji, uprawnienie
do powołania członka Rady w to miejsce przypada Zarządowi z tym, że kandydatura musi uzyskać
akceptację pozostałych członków Rady Fundacji.

Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z 3 osób powołanych przez Zarząd spośród kandydatów
zgłoszonych przez Ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
    – Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
       lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   – Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony
      w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio
      członkowi zarządu Fundacji,
   – Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
    – nadzór nad działalnością Fundacji w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych,
    – udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
    – zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków
       finansowych i innych zasobów, składanych przez Zarząd Fundacji Ministrowi właściwemu
       do spraw zabezpieczenia społecznego,
   – uchwalanie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady,
   – zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów
      działalności Fundacji,
   – składanie Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznych sprawozdań
      z działalności Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach kolegialnie, podejmuje uchwały
    bezwzględną większością głosów całego składu.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje
    Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady
    zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd Fundacji na co najmniej 7 dni przed
    planowanym posiedzeniem. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie
    to posiedzenie Rady zwołuje Prezes Zarządu.
8. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady
    i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
    lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
    o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
9. Mandat członka Rady wygasa:
    – z upływem kadencji,
    – w wyniku rezygnacji,
    – z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji członka Rady.
 


ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI


§ 19

1. W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji podejmuje on stosowną uchwałę.
2. Uchwała w podmiocie likwidacji Fundacji zapada większością głosów, przy czym w posiedzeniu
    powinno brać udział co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Zarząd Fundacji Aktywnej Rehabilitacji na drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie,
    realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek
    rozwiązywanej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20

1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością głosów w obecności
    minimum 3/4 członków urzędującego Zarządu.
3. Zmiana celów działania Fundacji następuje w drodze uchwały Zarządu, zwykłą większością
    głosów w obecności minimum 3/4 członków urzędującego Zarządu.
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach