poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

»»»KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” przekazujemy informację:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” (zwana dalej Administrator lub FAR), ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032645, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1131079557, REGON 001351753.

Jak możesz skontaktować się z nami, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
FAR wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy:

   •
 
na podstawie zgody, której nam udzieliłeś dla celów i w zakresie,
jaki został określony w oświadczeniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
   •

 
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej
z Administratorem, której jesteś stroną (o ile taka umowa została zawarta)
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   •

 
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na FAR oraz w celu
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO),
   •
 
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych
przez Administratora umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przetwarzanie danych osobowych przez FAR jest niezbędne do realizacji działań statutowych FAR, w tym Programu aktywizacji społeczno-zawodowej FAR (zwanego dalej Program FAR) oraz realizacji w ramach Programu FAR projektów i działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, zgodne z zadaniami statutowymi FAR.

Działania statutowe obejmują: działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, i za granicą, promocję i organizację wolontariatu.

Cel przetwarzania danych jest zgodny z § 6 statutu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” i obejmuje:
1) aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:

   a)


 
organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany
będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej
osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach
z innymi organizacjami,
   b)
 
działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim
na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,
   c)
 
dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych
do życia i pracy osób niepełnosprawnych,
   d)
 
wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty
rynek pracy,

2) pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.

Ponadto FAR przetwarza Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub do korespondencji w celu przesyłania przez Administratora wszelkiego rodzaju informacji, zaproszeń do wzięcia udziału lub współpracy, powiadomień, dotyczących realizowanych przez FAR projektów oraz działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowanych w ramach zadań statutowych FAR.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Brak udostępnienia FAR danych osobowych tam, gdzie jest to koniecznie może utrudnić lub uniemożliwić nam realizację owych celów.

Okres przechowywania
W przypadku wyrażenia zgody, FAR będzie przechowywała Twoje dane osobowe przez okres ważności zgody, jednak maksymalnie do osiągnięcia celów, do jakich dane osobowe zostały zgromadzone. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, niż wynika to z umów projektowych lub charakteru łączącego stosunku prawnego – przez okres trwania umowy lub czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Ponadto Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub do korespondencji również mogą być przetwarzane dłużej w celu przesyłania przez FAR wszelkiego rodzaju informacji, zaproszeń do wzięcia udziału lub współpracy, powiadomień, dotyczących realizowanych przez FAR projektów i działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowanych w ramach zadań statutowych FAR.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w Programie FAR.

Prośbę w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie FAR przy ul. Łowickiej 19, 02-574 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Warszawie przy ul. Łowickiej 19 oraz w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a.
Jednocześnie, w związku z realizacją działań statutowych FAR w 16 województwach, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez regionalne biura FAR (punkty aktywizacji społeczno-zawodowej FAR), w województwach, w których uczestniczyłeś w projektach i działaniach FAR, odpowiednio:

 1. woj. dolnośląskie i woj. opolskie: ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec
 2. woj. kujawsko-pomorskie: ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
 3. woj. lubelskie: ul. Aleja Kraśnicka 127, p.1 II piętro, 20-718 Lublin
 4. woj. lubuskie: ul. Podgórna 5, p.308, 309, 310, 65-057 Zielona Góra
 5. woj. łódzkie: ul. Tatrzańska 109, p. 210 II piętro, 93-279 Łódź
 6. woj. małopolskie: ul. Jana Woronicza 3, 31-409 Kraków
 7. woj. mazowieckie: ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
 8. woj. podkarpackie: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 27, 35-105 Rzeszów
 9. woj. podlaskie:  Jana Klemensa Branickiego 17A , 15-085 Białystok
 10. woj. pomorskie, ul. Augusta Necla 8/lok. 5, 84-200 Wejherowo
 11. woj. śląskie: ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów
 12. woj. świętokrzyskie: ul. Piotrkowska 12/708, 25-510 Kielce
 13. woj. warmińsko-mazurskie: ul. Kazimierza Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
 14. woj. wielkopolskie: ul. Augusta Szamarzewskiego 78/82 p. 71, 60-569 Poznań
 15. woj. zachodniopomorskie: ul. Łucznicza 64 p. 16,17, 71-472 Szczecin

Kto może być odbiorcą Twoich danych?
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny. Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, z racji realizowanych przez FAR projektów i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom wykonującym na zlecenie FAR realizowane przez nią projekty i działania oraz w zakresie ich zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości, raportowania oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja papierowa dokumentu „Polityka Ochrony Danych Osobowych” znajduje się w każdym biurze regionalnym FAR oraz w siedzibie FAR.
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach