poniedziałek, 2024-06-17 Laury, Leszka, Marcjana

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IVINFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” 
realizowanego w roku 01.04.2019 – 31.03.2020


Do projektu zostało przyjętych 339 osób, z czego 322 osoby osiągnęły zakładany cel, 17 przerwało udział w projekcie z powodów zdrowotnych lub osobistych.

Liczba godzin wsparcia udzielonego na daną formę wsparcia :

1. Rekrutacja BO do projektu: Indywidualne sesje rekrutacyjne w miejscu zamieszkania/pobytu ON, dotarcie do 360 ON i zrekrutowanie 320 BO:

 • 339 sesji / 1356 godzin 

2. Przeprowadzenie diagnozy zgodnej z ICF, sporządzenie Indywidualnego Profilu Kategorialnego oraz Indywidualnego Planu Działania dla 320 BO :

 •  337 osób / 1348 godzin

3. Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone przez 1 instruktora dla 320 BO:

 • 666 sesji / 1998 godzin

4. Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone przez 2 instruktorów dla 320 BO:

 • 611 sesji / 3666 godzin

5. Kompleksowe wsparcie podstawowe: indywidualne sesje w miejscu zamieszkania/pobytu dla BO nie biorących udziału w obozie, prowadzone przez 1 instruktora dla 48 BO:

 • 88 sesji / 528 godzin

6. Kompleksowe wsparcie podstawowe: indywidualne sesje w miejscu zamieszkania/pobytu dla BO nie biorących udziału w obozie, prowadzone przez 2 instruktorów dla 48 BO:

 • 91 sesji / 1092 godziny

7. Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla 70 BO:

 • 120 sesji / 240 godzin

8. Interwencje środowiskowe dotyczące aktualnych potrzeb BO, dla 320 BO : 

 • 4927 interwencji / 4927 godzin


Przeprowadzonych zostało 20 Obozów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.06.01-12 
 2. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Miętnem, w terminie 2019.06.07-18 
 3. Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2019.07.01-12 
 4. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Zielonej Górze, w terminie 2019.08.12-23 
 5. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wałczu, w terminie 2019.09.04-15 
 6. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie, w terminie 2019.09.08-19 
 7. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kołobrzegu, w terminie 2019.09.23-10.04 
 8. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Chrustach, w terminie 2019.09.29-10.10 
 9. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Cetniewie, w terminie 2019.10.01-12 
 10. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wilkasach, w terminie 2019.10.05-16 
 11. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.10.06-17 
 12. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2019.10.13-24 
 13. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.11.06-17 
 14. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Dworakach Staśkach, w terminie 2019.11.06-17 
 15. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Zamościu, w terminie 2019.11.08-19 
 16. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wilkasach, w terminie 2019.11.09-20 
 17. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.11.23-12.04 
 18. Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.01.06-17 
 19. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2020.01.15-26 
 20. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w Mrzeżynie, w terminie 2020.01.27-02.07


Przeprowadzonych zostało 24 Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Ostrowie Mausz, w terminie 2019.06.14-16 
 2. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kołobrzegu, w terminie 2019.07.02-04 
 3. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wilkasach, w terminie 2019.08.31-09.02 
 4. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Zamościu, w terminie 2019.10.04-06 
 5. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Ciechocinku, w terminie 2019.10.11-13 
 6. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.10.11-13 
 7. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Mrzeżynie, w terminie 2019.11.15-17 
 8. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Mrzeżynie, w terminie 2019.11.15-17 
 9. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2019.11.26-28 
 10. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2019.11.26-28 
 11. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2019.11.29-12.01 
 12. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Kleszczowie, w terminie 2019.11.29-12.01 
 13. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2019.12.13-15 
 14. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Cetniewie, w terminie 2020.01.10-12 
 15. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Budach Głogowskich, w terminie 2020.01.17-19 
 16. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Zielonej Górze, w terminie 2020.01.31-02.02 
 17. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Supraślu, w terminie 2020.02.07-09 
 18. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Krakowie w terminie 2020.02.14-16 
 19. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.02.14-16 
 20. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Poznaniu, w terminie 2020.02.21-23 
 21. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.02.28-03.01 
 22. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Chrustach, w terminie 2020.02.28-03.01 
 23. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w Wiśle, w terminie 2020.03.02-04 
 24. Warsztat Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu, w terminie 2020.03.06-08 


Przeprowadzonych zostało 6 Szkoleń dla kluczowych osób z otoczenia w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji:

 1. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Ostrowie Mausz, w terminie 2019.06.14-16 
 2. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Kołobrzegu, w terminie 2019.07.02-04 
 3. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Kleszczowie, w terminie 2019.11.29-12.01 
 4. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Kleszczowie, w terminie 2019.11.29-12.01 
 5. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia we Wrocławiu, w terminie 2020.02.28-03.01 
 6. Szkolenie dla kluczowych osób z otoczenia w Wiśle, w terminie 2020.03.02-04 „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim IV”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” kierunek pomocy ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH umowa ZZB/000509/BF/D

Czas realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności 320 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Kryteria przyjęcia do projektu:
 • Wiek – ukończony 16 rok życia
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Niepełnosprawność ruchowa
  – na podstawie zapisu w orzeczeniu - symbol przyczyny niepełnosprawności 05R, - 
  – w przypadku obecności innego symbolu, np. 10 N, diagnoza na podstawie ICF: d450._3 lub d450._4 - znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia
 • Nie korzystanie aktualnie z aktywizacji w ramach WTZ oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia
Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Oferowane formy wsparcia:
Rekrutacja do projektu zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu.
 • Indywidualne sesje prowadzone w miejscu zamieszkania/pobytu BO – Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.
 • Kompleksowe wsparcie podstawowe – Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci trzech równorzędnych form wsparcia:
  1. Obozy Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/ – Celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Obozy będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
  2. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.
  3. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego) – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR.
 • Indywidualne sesje specjalistyczne – zasadniczym celem będzie minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, terapeutę.
 • Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO – Celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością.

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach