wtorek, 2024-07-23 Sławy, Sławosza, Żelisławy

»»»

 

Projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 946 276,68 zł,
z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 4 724 066,68 zł .Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózku inwalidzkim VIII


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające), zadanie 2: organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Zadanie 5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne funkcjonowanie oraz nabycie kompetencji społecznych decydujących o podejmowaniu ról związanych z życiem domowym, aktywnością społeczną i pracą.

Projekt stanowi kontynuację programu aktywizacji i włączenia społecznego osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, prowadzonego przez FAR w formule zadań powierzanych oraz zadań zlecanych, w sposób ciągły od 2011r.

Czas realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024


KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PROJEKTU:

•   Wiek – ukończony 16 rok życia
•   aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważny
    dokument potwierdzający niepełnosprawność
•   niepełnosprawność ruchowa lub inna, na skutek której występują znaczne lub całkowite
    ograniczenia w zdolności do chodzenia, poruszanie się na wózku inwalidzkim
•   niekorzystanie obecnie z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz innych projektów o takich
    samych celach i formach wsparcia


OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności:

Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania/pobytu – Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Kompleksowe wsparcie podstawowe:

Obozy Aktywnej Rehabilitacji – Celem Obozów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kształtowanie i wzmacnianie funkcji psychicznych, umiejętności poznawczych oraz kompetencji społecznych. Udział w Obozach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Obozy obejmują łącznie 9 dni treningowych.

Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – przeznaczone są dla tych BO, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w długiej, wyjazdowej formie wsparcia – obozie AR. Warsztaty obejmują łącznie 3 dni zajęć.

Szkolenia dla opiekunów BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji – adresowane są do osób z najbliższego otoczenia BO, celem wsparcia jest wyeliminowanie obaw związanych z udziałem BO w Warsztacie lub Obozie oraz zwiększenie efektywności bezpośrednich działań podejmowanych w odniesieniu do samego BO w kierunku poprawy Jego samodzielności i powrotu do aktywności. Szkolenia obejmują łącznie 3 dni zajęć.

Indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania /pobytu dla BO nie mogących brać udziału w Obozie Aktywnej Rehabilitacji (w zastępstwie wsparcia grupowego) – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w wyjazdowej formie wsparcia

Indywidualne wsparcie specjalistyczne:
Zasadniczym celem jest minimalizowanie lub usuwanie pojawiających się barier w procesie aktywizacji, prowadzone m.in. przez psychologa, fizjoterapeutę.

Interwencje dotyczące środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO:
Celem Interwencji, jest przewidziane w trakcie całego okresu trwania projektu BO udzielenie wsparcia dotyczącego aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością.
 

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego FAR.
 

Wszystkie działania FAR skierowane do Beneficjentów projektu są bezpłatne.

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach