piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu AR z zastosowaniem ICF”


 

Nr i data umowy zawartej z PFRON: Nr ZZB/000538/BF/D z dnia 20 maja 2019 r.
Kierunek pomocy 5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych

Cel projektu: Podniesienie i rozwinięcie kompetencji 216 osób z kadry instruktorskiej FAR – instruktorów Aktywnej Rehabilitacji, w bezpośredniej pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością ruchową poprzez wprowadzenie najnowszych standardów dotyczących praktycznego zastosowania ICF w programach rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Nazwa projektu: „Szkolenia z zakresu metodyki pracy z osobami ze znaczną niepełnosprawnością w ramach modelu AR z zastosowaniem ICF”

Termin realizacji projektu : 01.01.2019 – 31.12.2019


Projekt stanowi kontynuację działań FAR, których celem jest rozwijanie najwyższych standardów w programach rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (ON), poprzez zastosowanie narzędzi wieloaspektowej diagnozy, planowania, wdrażania i monitorowania interwencji oraz ewaluacji wsparcia, opartych na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

FAR wykorzystuje już ICF w swoich programie od 2011, jednak ścisła współpraca z ICF Research Branch, Swiss Paraplegic Research udział w projekcie badawczym będącym częścią Globalnego Planu Działania na Rzecz ON na lata 2014-21 WHO, powodują konieczność włączenie aktualnych metod i dobrych praktyk do realizacji prowadzonych zadań Rezultaty projektu będą miały znaczenie dla działań podejmowanych przez Rząd RP w obszarach orzecznictwa o niepełnosprawności, modelu kompleksowej rehabilitacji, Narodowego Programu Zatrudnienia ON, w zakresie oparcia tych działań na praktycznym zastosowaniu ICF.

Efektem projektu będzie przygotowanie 216 osób, instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR) do prowadzenia bezpośredniego wsparcia osób ze znaczną niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich, w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu (szpital, mieszkanie, placówka opiekuńcza), wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, włączenie środowiskowe, aż do pełnego przygotowania ON do pełnienia ról społecznych, w tym podjęcia zatrudnienia w miejscu przystosowanym do potrzeb związanych z niepełnosprawnością i posiadanych predyspozycji.

Szkolenia zapewnią innowacyjne środowisko edukacyjne ponieważ uczestnikami będą instruktorzy AR poruszający się na wózkach inwalidzkich, instruktorzy pełnosprawni oraz wolontariusze, osoby z różnym poziomem doświadczenia w pracy z ON, co dodatkowo zapewni warunki do wzajemnego uczenia się. Prowadzony będzie pomiar efektywności szkoleń w formie badań ankietowych, obejmujący ocenę programu, stosowanych metod, przygotowania prowadzących, kwestii organizacyjnych.

Podstawowym celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji kadry i wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią pracę z ON, w ramach programów rehabilitacji i aktywizacji społecznej, prowadzonych w oparciu o model Aktywnej Rehabilitacji, wraz z umiejętnością posługiwania się najnowszymi narzędziami związanymi z metodologią zastosowania ICF.

Efekty szkolenia dotyczą opanowania przez BO następujących umiejętności:

 1. Gromadzenia i analizy szerokiej informacji dotyczącej stanu zdrowia, stanów powiązanych ze zdrowiem, funkcjonowania oraz czynników środowiskowych i osobowych mających wpływ na poziom ograniczeń, zgodnie z przyjętą strukturą ICF: funkcje ciała, struktury ciała, aktywność, uczestniczenie, w tym korzystanie z wszystkich dostępnych źródeł informacji: wywiad, informacje pochodzące od specjalistów (lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki) oraz osób z najbliższego otoczenia, interpretacja dokumentacji, obserwacja.
 2. Stosowania narzędzi diagnostycznych oraz umiejętność ich powiązania z ICF: ustandaryzowany wywiad prowadzony w oparciu o Kwestionariusz Diagnostyczny, testy funkcjonalne, skale, kontrole wizualne, konstruowanie Indywidualnego Profilu Kategorialnego - kwalifikacja wyników badania, wyznaczanie celów programu rehabilitacji/aktywizacji, projektowanie wartości celu, z podmiotowym zaangażowaniem BO, IPD, jako kontrakt zawarty z uczestnikiem programu – projektowanie ścieżki wsparcia.
 3. Rozpoznania mechanizmów związanych z procesem przeżywania niepełnosprawności w wymiarze psychospołecznym, od fazy szoku emocjonalnego do konstruktywnego przystosowania, identyfikacji pozornego przystosowania z uwzględnieniem perspektywy czynników osobowych ICF, metod ich diagnozy, wiązania z innymi obszarami funkcjonowania ON oraz precyzyjnego kierowania interwencji
 4. Powiązania informacji dotyczących różnych składników i kategorii ICF, w celu planowania i realizacji interwencji skierowanych na znoszenie ograniczeń w poszczególnych sferach funkcjonowania ON – indywidualnego wsparcia psychospołecznego, edukacji i poradnictwa w zakresie prawnych, zdrowotnych aspektów funkcjonowania, nauki metod samoobsługowych (ADL), grupowych zajęć kompetencji interpersonalnych, interwencji skierowanych na kluczowe osoby z otoczenia.
 5. Dotyczące interwencji kryzysowej, postępowania w nagłych sytuacjach, związanych z dramatycznymi zdarzenia i przeżyciami, wymagającymi wejścia w sytuację ON, szybkiej analizy i podejmowania decyzji w warunkach związanych z presją i stresem, objęcie wsparciem osób z najbliższego otoczenia ON.
 6. Realizacji podmiotowej koncepcji programu rehabilitacji dzięki wprowadzeniu ICF, poprzez wykorzystanie klasyfikacji w edukacji osoby niepełnosprawnej i jej najbliższej rodziny, włączenie w proces wyznaczania celów programu i planowania interwencji.
 7. Współpracy z personelem medycznym oraz pracownikami środowiskowego systemu wsparcia w trakcie całego procesu aktywizacji osoby niepełnosprawnej – zawiązywanie zespołu rehabilitacyjno – aktywizującego

Program wykorzystywał będzie najnowsze metody praktycznego zastosowania ICF w powiązaniu z prowadzeniem wsparcia ON w ramach z model FAR, w kolejnych etapach ścieżki aktywizacji:

 • bezpośrednie dotarcie do ON w miejscu pobytu - ośrodek rehabilitacyjny, mieszkanie,
 • indywidualne wsparcie ON oraz osób z najbliższego otoczenia w miejscu zamieszkania
 • praca z ON podczas cyklicznej formy wsparcia - stacjonarne zajęcia FAR, oparte na różnych formach aktywności fizycznej oraz warsztatach kompetencji społecznych
 • prowadzenie ON w trakcie grupowych form wsparcia – planowanie, realizacja i ewaluacja mini cyklu rehabilitacyjnego podczas obozu FAR
 • implementacja zdobytych umiejętności do funkcjonowania ON miejscu zamieszkania

Metody wykorzystywane w ramach szkolenia:

 1. Mini wykład – krótkie prelekcje poświęcone metodą mapowania funkcjonalnego, doborowi narzędzi diagnostycznych ICF, wiązaniem interwencji
 2. Ćwiczenia - wykorzystanie ICF: gromadzenie i kodowanie informacji, kwalifikacja, interpretacja i wykorzystanie jej w planowaniu i realizacji interwencji, tworzenia programu wsparcia,
 3. Studium przypadku – wykorzystanie historii przypadku konkretnych ON ze szczegółową informacją dotyczącą wszystkich wymiarów funkcjonowania oraz uwarunkowań kontekstowych zagwarantuje zdobycie umiejętności posługiwania się ICF w odniesieniu do rzeczywistych warunków życia ON.

Serdecznie zapraszamy, rekrutacja do projektu odbywa się poprzez kontakt z biurem centralnym FAR – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz kontakt z biurami regionalnymi FAR, lista na stronie https://www.far.org.pl/kontakt/dane-kontaktowe.html

Zainteresowanym udziałem w szkoleniu osobom przesłane zostaną dokumenty rekrutacyjne do projektu. Dokumenty te dostępne sa także w biurach FAR.

Harmonogram szkoleń dostępny na stronie organizatora https://www.far.org.pl/
 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach