piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkimZadania powierzane – konkurs nr 7 PFRON
1 kwiecień 2011 r. – 31 marzec 2015 r.

Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim w życiu społecznym i zawodowym przez objęcie wsparciem wybranej grupy nie pozostającej w zatrudnieniu.

Innowacyjność projektu opiera się przede wszystkim na zastosowaniu bezpośredniej formy rekrutacji oraz na wykorzystaniu w większości zaplanowanych w projekcie działań osób niepełnosprawnych – Instruktorów Aktywnej Rehabilitacji. Unikalny jest również sposób indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkanie lub czasowego pobytu beneficjentów. Wsparcie to jest niezależne od miejsca zamieszkania, czasu od urazu, możliwości technicznych oraz finansowych beneficjentów oraz ich rodzin i opiekunów.

 

Warunki konieczne do spełnienia przez osoby niepełnosprawne ruchowo:


 • wiek od 16 lat do w przypadku kobiet – 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
 • jest osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo;
 • posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający rodzaj niepełnosprawności – ruchowa;
 • mieć znaczne trudności lub skrajnie duże trudności  w zdolności do chodzenia;
 • nie korzystać w przeszłości lub współcześnie z żadnej formy rehabilitacji pozamedycznej (np. WTZ, ZAZ, projekty rehabilitacyjne finansowane ze środków publicznych, których kompleksowe formy wsparcia nie są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach projektu);
 • nie być pracownikami zatrudnionymi jako osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:


 

Zadanie I

Indywidualne wsparcie BO w miejscu aktualnego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy realizowane przez instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Instruktorzy przyjadą do osób potrzebujących wsparcia na 4 spotkania trwające 4 godziny.

W zależności od charakteru zajęć i potrzeb osoby niepełnosprawnej Instruktorzy wspomagani będą przez osoby pełnosprawne zaangażowane w realizację projektu.

 • Rekrutacja do projektu – Spotkanie Rekrutacyjne (4 godziny dla każdego potencjalnego BO projektu).
 • Indywidualne wsparcie każdego BO miejscu aktualnego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy.

Działania na tym etapie skierowane są na zmotywowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia starań zmierzających do osiągnięcie optymalnego poziomu niezależności oraz nadanie sensu nowej sytuacji w jakiej znalazł się on i jego najbliższe otoczenie. Udzielone wsparcia będzie miało charakter psychospołecznym, przekazana wiedza dotyczyć będzie wszystkich aspektów niepełnosprawności. Treści spotkań będą indywidualne dobierane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Zadanie II

Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci trzech równorzędnych form wsparcia:

 • Obozy Aktywnej Rehabilitacji – „Warsztaty Kompetencji Funkcjonalnych i Społecznych” w tym 8 pełnych treningowych.

Obóz Aktywnej Rehabilitacji przeznaczony jest dla osób na wózkach inwalidzkich z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Celem turnusu jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, takich jak: ubieranie się, przesiadanie się na wózek, pokonywanie na wózku barier architektonicznych i naturalnych w terenie (strome podjazdy, krawężniki, schody itp.).

lub

 • Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji – 8 pełnych dni treningowych

Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu, jakie otrzymują osoby uczestniczące w Obozach Aktywnej Rehabilitacji, jednak mniejsza ilość uczestników biorących udział w warsztacie zapewnia dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie, przez co  przeprowadzone zostaną bliżej miejsca zamieszkania uczestnika.

lub

 • Indywidualne Spotkania/Sesje z Instruktorem Aktywnej Rehabilitacji – 5 sesji trwających 6h, w sumie 30h wsparcia dla każdego BO.

Ilość i zakres wsparcia odpowiada temu jakie udzielane jest w trakcie Obozów AR i Warsztatów AR. Indywidualny styl pracy gwarantuje wysoką efektywność pracy, a zatem osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów w czasie krótszym niż ten jaki mają do dyspozycji osoby niepełnosprawne w przedstawionych wyżej formach wsparcia.

W ramach projektu będą mierzone następujące umiejętności (zdolności do wykonywania określonej aktywności) :

 1. Umiejętność reagowania na sytuacje w określony sposób.
  W TYM: Otwartość na doświadczenie (życiowe); Optymizm; Pewność siebie; Sumienność; Uprzejmość.
 2. Umiejętność zaspokajania określonych potrzeb i celów ogólnych.
  W TYM: Poziom energii życiowej; Motywacja; Panowanie nad impulsami.
 3. Umiejętność kontrolowania przeżyć i okazywania uczuć
 4. Umiejętność posiadania świadomości zakresie własnej tożsamości, własnego ciała, usytuowania siebie w realiach swojego środowiska i w czasie.
  W TYM: Doświadczanie siebie; Wizerunek swojego ciała.
 5. Umiejętność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
  W TYM: Meblowanie miejsca zamieszkania: aranżacja miejsca zamieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; Pozyskiwanie dóbr i usług.
 6. Umiejętność wykonywania zadań w gospodarstwie domowym.
  W TYM: Przygotowanie posiłków; Wykonanie prac domowych.
 7. Umiejętność dbania o siebie.
  W TYM: Mycie się; Osuszanie się; Pielęgnowanie różnych części ciała; Korzystanie z toalety; Ubieranie się.
 8. Umiejętność poruszania się.
  W TYM: Podnoszenie i przenoszenie przedmiotów; Precyzyjne używanie dłoni; Używanie dłoni i ramion; Zmienianie podstawowej pozycji ciała; Utrzymywanie pozycji ciała; Przemieszczanie się; Poruszanie się; Poruszanie się przy pomocy sprzętu; Używanie środków transportu.
 9. Umiejętność rozwijania prostych i złożonych zintegrowanych czynności. W TYM: Umiejętności podstawowe ( posługiwanie się sztućcami, ołówkiem); Umiejętności złożone.
 10. Umiejętność stosowania wiedzy.
  W TYM: Skupianie uwagi; Rozwiązywanie problemów; Podejmowanie decyzji; Stosowanie wiedzy.
 11. Umiejętność wykonywania jednego lub wielu zadań oraz radzenie sobie ze stresem.
  W TYM: Podejmowanie się pojedynczego zadania; Podejmowanie się wielu zdań; Radzenie sobie ze stresem i innymi obciążeniami psychicznymi; Realizowanie codziennego rozkładu zajęć.
 12. Umiejętność złożonego postępowania zmierzająca do osiągnięcia celu.
  W TYM: Organizacja i planowanie; Zarządzanie czasem; Elastyczność poznawcza; Wgląd w siebie; Osąd; Rozwiązywanie problemów.
 13. Umiejętność utrzymania wzajemnych kontaktów z innymi ludźmi.
   


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach