piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

»»»





Projekt pn. „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym” dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”.


Całkowita wartość projektu wynosi 360 960,00 zł,
z czego wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych to 286 068,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 




 „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób
z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej
z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym”


Tytuł projektu „Szkolenia z zakresu nowoczesnych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach programów aktywizacji społecznej i zawodowej z zastosowaniem ICF w połączeniu z wsparciem superwizyjnym”. Kierunek pomocy 5 poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024


Cel projektu: 

Podniesienie kompetencji 90 osób z kadry instruktorskiej FAR, w zakresie bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami w ramach programu aktywizacji i włączenia społecznego z zastosowaniem ICF i nowoczesnych metod aktywizacji, w połączeniu z rozwojem osobistego potencjału i przeciwdziałaniem zagrożeniom dla kondycji psychofizycznej.


Charakterystyka projektu:

Projekt stanowi kontynuację działań FAR, których celem jest rozwijanie najwyższych standardów w programach rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (OzN), poprzez zastosowanie narzędzi diagnozy, planowania, monitorowania interwencji oraz ewaluacji, opartych na ICF oraz wykorzystanie nowoczesnych metod aktywizacji.

Kluczowym celem projektu jest również przeciwdziałanie negatywnym następstwom pandemii COVID- 19 na możliwość realizacji działań związanych ze wsparciem OzN przez kadrę instruktorską FAR, gdzie szczególnie w okresie od 02.2020 r. do 04.2022 r. personel FAR stanął przed trudnym wyzwaniem jakim była konieczność prowadzenia wsparcia uczestników programu w okresie pandemii. Wiązało się ono ze stałym obciążeniem i działaniem instruktorów AR, wolontariuszy i personelu koordynującego pod wielką presją.

Efektem projektu będzie przygotowanie 90 osób, instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR), do prowadzenia bezpośredniego wsparcia OzN z zastosowaniem nowoczesnych metod aktywizacji oraz ICF w całym przebiegu procesu adaptacji, od nawiązania kontaktu i prowadzenia wsparcia w miejscu pobytu, wszechstronny program nauki umiejętności decydujących o samodzielności, aż do pełnego przygotowania OzN do pełnienia ról społecznych, w połączeniu z wsparciem coachingowym i specjalistycznym wsparciem super wizyjnym instruktorów.


Do udziału w projekcie zapraszamy:

– instruktorów Aktywnej Rehabilitacji (AR), osoby z kadry instruktorskiej FAR;
– wolontariuszy, osoby z kierunkowym wykształceniem związanym z pracą z OzN (fizjoterapia,
   asystent OzN,    terapia zajęciowa, etc.) lub uczące się na takich kierunkach;
– specjalistów zaangażowanych w programy Aktywnej Rehabilitacji społecznej i zawodowej
   osób niepełnosprawnych.


Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez udział BO w następujących formach wsparcia:

– 270 indywidualnych sesjach superwizji z zakresu metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
   wzmacniania osobistych zasobów do prowadzenia wsparcia i przeciwdziałania zagrożeniom dla kondycji
   psychofizycznej, sesje dla 90 BO, każda sesja 1,5 godz.;
– 5 szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod aktywizacji OzN z uwzględnieniem biologicznych,
   zdrowotnych, psychologicznych, społecznych, funkcjonalnych i środowiskowych aspektów
   niepełnosprawności, udział w szkoleniu 18 BO, 20 godz. zajęć każde szkolenie;
– 5 szkoleniach z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji oraz aktywizacji i włączenia
   społecznego osób z niepełnosprawnościami, udział w szkoleniu 18 BO, 20 godz. zajęć każde szkolenie.

Każdy z 90 BO weźmie udział w cyklu szkoleniowym, na który składać się będą łącznie 2 szkolenia oraz udział w indywidualnych spotkaniach superwizyjnych, udział każdego BO w co najmniej 1 spotkaniu superwizyjnym.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom.



 Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach