piątek, 2024-03-01 Albina, Antoniny, Radosławy

Kampania informacyjna na Śląsku


Tytuł projektu: Osoby niepełnosprawne ruchowo pełnoprawnymi uczestnikami na rynku pracy.

Cel projektu: Wykreowanie pozytywnego wizerunku ON ruchowo jako wartościowego pracownika w woj. śląskim w okresie od 01 października 2009 r. do 31 maja 2010 r. poprzez organizację kampanii informacyjno - promocyjnej.

Cele szczegółowe:

 1. Przełamanie stereotypu ON ruchowo jako osoby niezdolnej do pracy wśród pracodawców;
 2. Zmiana wizerunku, zmniejszenie obaw pracodawców przed samodzielnym funkcjonowania ON ruchowo w pracy zawodowej.

Zgodnie z Zasadą nr 7 Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, dokumentem przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993r., a także zgodnie z Konwencją ONZ z 13 grudnia 2006 r. artykuł 8 "Podnoszenie świadomości społecznej": Państwa powinny inicjować i wspierać kampanie nastawione na podnoszenie poziomu świadomości społecznej, aby zmienić negatywne postawy i uprzedzenia wobec niepełnosprawnych pracowników. Raport "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy", wykonany przez SMG/KRC w lutym 2006r., pokazuje, iż większość niepełnosprawnych jest przekonana, że w Polsce, pomimo licznych zmian, odczuwanych głównie w większych ośrodkach miejskich, funkcjonuje powszechnie negatywny obraz osoby niepełnosprawnej (ON). Postrzegana jest ona jako ubezwłasnowolniony, chory człowiek, który potrzebuje pomocy innych. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej opinii ze stycznia 2007r. napisał, iż ON nadal w dużej mierze należą do grupy osób wykluczonych z rynku pracy i konieczne jest zapewnienie równych szans w dostępie do zatrudnienia oraz życia społecznego. Według danych GUS z 2008 r. w Polsce żyje ponad 3,7 mln w wieku produkcyjnym. Aktywność zawodowa większości ON jest na bardzo niskim poziomie i jest ponad dwukrotnie niższa niż w Europie i zgodnie z danymi GUS z 2008 r. wynosi 16,4%. Z tego wynika, iż znaczny procent ON ma bardzo ograniczony i utrudniony dostęp do aktywnego życia społecznego, a także zawodowego. Liczba osób zgłoszonych do Ewidencji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON na koniec 2007r. wynosiła 220 927 osób, co stanowi ok. 4 % wszystkich ON w Polsce. Wyniki ankiety przeprowadzonej w 2007r. przez największy portal rekrutacyjny, Pracuj.pl, pokazują, że jako najczęstszy przejaw dyskryminacji na rynku pracy wymienia się kierowanie się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy - za istotny problem uważa to blisko 62% ankietowanych.

Do głównych barier uniemożliwiających ON podjęcie zatrudnienia należą:

 1. Funkcjonowanie wśród pracodawców stereotypu ON ruchowo jako niezdolnych do pracy na otwartym rynku pracy;
 2. Negatywny wizerunek ON ruchowo oraz obawy pracodawców związane z zatrudnieniem ON ruchowo;
 3. Niewystarczająca ilość bezpośrednich akcji informacyjno-promocyjnych mówiących o możliwościach aktywności społeczno-zawodowej ON.

Planowane działania:

 • wydanie broszury informacyjno – promocyjnej o możliwościach ON na rynku pracy
 • emisja banerów internetowych o możliwościach zatrudnienia ON ruchowo
 • emisje w rozgłośniach radiowych: Radio Piekary i Radio Katowice
 • reklamy na autobusach
 • kampania billboardowi i citylightowa
 • reklama w gazetach ciągła działalność informacyjna na stronie internetowej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach