poniedziałek, 2024-07-15 Henryka, Igi, Włodzimierza

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/ŚLĄSKIE – USŁUGA SZKOLENIOWA – Kurs podstawy obsługi komputera


Mikołów, 23.10.2023 r.


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - szkolenia - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik - Umowa szkoleniowa (wzór) [PDF] »
Załącznik - Klauzula informacyjna [PDF] »

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/ŚLĄSKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs podstawy obsługi komputera


w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej (dalej szkolenie) wraz z egzaminem dla uczestników/uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
 

Nazwa szkoleniaKurs podstawy obsługi komputera   
Liczba godzin (1h=60min)25 h dla jednego uczestnika i 15 h dla drugiego uczestnika
Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
- indywidualne
Liczba osób2
Miejsce szkolenia- miejsce zamieszkania uczestników tj. Cieszyn i Dąbrowa Górnicza
Termin realizacjiOd dnia podpisania umowy, najpóźniej do 30.01.2024 r.
Dodatkowe informacjeUczestnikami są osoby niewidome, wykonawca zobowiązuję się do
posiadania sprzętu komputerowego z programem dla niewidomych.


Szkolenie realizowane będzie na rzecz osoby z niepełnosprawnością.
Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
1. Realizacja usługi polegać będzie na:
1) świadczeniu usługi szkoleniowej w wymiarze łącznie 25 godzin zegarowych na rzecz jednego/jednej uczestnika/uczestniczki oraz 15 godzin zegarowych na rzecz drugiego/drugiej uczestnika/uczestniczki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
2) zrealizowaniu programu szkolenia składającego się z modułów:
- obsługa komputera z MS Windows,
- Internet,
- email,
- MS Word,
- wyszukiwanie informacji
na poziomie dostosowanym do aktualnej wiedzy uczestnika/uczestniczki.
2. Szkolenie wskazane w ust. 1 powinno kończyć się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uzyskane uprawnienia lub kwalifikacje zawodowe lub nabycie kompetencji.
3. Wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:
3.1 Ogólne:
• szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestnika/uczestniczki – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania,
3.2 Materiały szkoleniowe:
• oferowane przez wykonawcę materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie;
• w przypadku os. z dysfunkcją wzroku, odpowiednio przystosowane.
3.3 Dokumentacja szkoleniowa (dołączona jako załącznik do umowy) musi obejmować:
- listy obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego,
- protokół odbioru przedmiotu umowy,
Wykonawca po ukończeniu szkolenia, w ciągu 7 dni kalendarzowych, musi przedstawić ww. dokumentację, w wersji papierowej.
3.4 Kadra szkoleniowa:
• powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób, jak również doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń;
3.5 Zaplecze techniczne (egzaminacyjne) – nie dotyczy w przypadku szkolenia realizowanego w miejscu zamieszkania uczestnika/uczestniczki:
• Wykonawca będzie dysponował odpowiednim pomieszczeniem z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniającymi odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe.
• Szkolenie powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort uczenia się tj. sale spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
8050000-9 Usługi szkoleniowe

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa odbędzie się w terminie określonym w pkt. I.

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt. I.

VI. LICZBA UCZESTNIKÓW
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników/uczestniczek może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe stanowi podstawę do zmiany umowy, zgodnie z pkt XXIII niniejszego Zapytania.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełniają poniższe minimalne wymagania:
2.1 trener/trenerzy realizujący szkolenie muszą spełniać poniższe minimalne wymagania do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. posiadać:
a) minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata, potwierdzające posiadanie doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia,
b) przygotowanie merytoryczne związane z przedmiotem zamówienia np. ukończone studia wyższe w zakresie przedmiotu zamówienia, kurs dydaktyczny itp.,
W przypadku Wykonawców będących osobą prawną, powinny oni w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji szkolenia objętego ofertą, dysponującym wymaganym w ramach niniejszego Zapytania doświadczeniem (zgodnie z pkt 2 i następne poniżej).
2.2. Wykonawca przedstawi dokumenty na potwierdzenie należytego wykonania 2 usług, a każda z nich w wymiarze co najmniej 25 h oraz z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca powinien przedstawić dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać zakres świadczonych usług w tym liczba godzin szkolenia, czas, podmiot na rzecz którego realizowano oraz że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawca wskazuje doświadczenie w Załączniku nr 1.2 do Formularza ofertowego - wykaz doświadczenia wykonawcy,
3. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia,
4. zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność,
5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
6. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania,
7. zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
8. posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC). W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VIII. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przerwania realizacji szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, okoliczności skutkujących tym, że dalsze prowadzenie szkolenia jest niemożliwe lub niecelowe, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za liczbę godzin szkolenia, która rzeczywiście została zrealizowana.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ WSPÓLNEGO SKŁADANIA OFERT.

X. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt V Formularza oferty).
2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,
3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.
5. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności,
b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 224 Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 90 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10% (zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do formularza oferty).

XV. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 90 pkt.
cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług, a każda z nich w wymiarze co najmniej
25 h oraz w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług, a każda z nich w wymiarze co najmniej 25 h oraz w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi, faktura/rachunek.

3. W przypadku wykazania w Wykazie czterech i więcej usług, do obliczenia kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko cztery pierwsze, spełniające wymogi punktacji, usługi.

4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia.
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono jedynie dokument potwierdzający jej należyte wykonanie,
– nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
– dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

6. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
– oczywistych omyłek pisarskich,
– oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
– innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XIX Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

7. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty lub więcej uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.10.2023 do godziny 23.59.

XVII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.2 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi, faktura/rachunek),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).
2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVIII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z dopiskiem: [Oferta na ZAPYTANIE OFERTOWE NR16/śląskie"],
– pocztą tradycyjną w formie listu poleconego na adres Zamawiającego
– przesyłką kurierską na adres Zamawiającego
– osobiście poprzez złożenie w biurze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Adres biura Zamawiającego: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Jana Pawła II 4 Mikołów 43-190

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia)

Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.far.org.pl

XIX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marta Olejniczak-Gruszka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 663 041 695
2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek którzy mają zostać objęci szkoleniem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania. Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy według załączonego wzoru. Na wniosek Wykonawcy i wyłącznie za zgodą Zamawiającego wzór może zostać zmodyfikowany.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności,
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na rachunku/fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

XXVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.
3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
5. W wypadku ujawnienia, iż oferta, która następnie zostanie wybrana w toku postępowania jest niezgodna z prawdą, w szczególności w zakresie oświadczeń co do możliwości wykonania zapytania ofertowego lub dysponowania warunkami do wykonania przedmiotu zapytania, podmiot składający w/w ofertę zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem organizacji postępowania ofertowego w wysokości 2000 złotych.
6. W wypadku bezzasadnej lub opartej na nieprawdziwym oświadczeniu odmowy zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, będzie on zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez FAR w związku z koniecznością odwołania usługi objętej ofertą.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty
2. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,
3. Załącznik nr 1.3 Wzór umowy na przeprowadzenie Szkolenia.
4. Załącznik nr 1.4 Klauzula informacyjna.   Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU 
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach